Scroll

Szkody górnicze

Przedsiębiorca w myśl zapisów Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze zobowiązany jest do działań profilaktycznych oraz do naprawy uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonej eksploatacji poprzez przywrócenie stanu poprzedniego. PG SILESIA realizuje te kwestie w sposób transparentny, mając na uwadze relacje dobrosąsiedzkie i współpracę z władzami samorządowymi oraz mieszkańcami gmin górniczych.

Szkody w obiektach budowlanych:

Postępowanie o naprawę szkody w obiektach budowlanych wszczyna się na pisemny wniosek właściciela lub użytkownika obiektu. Ponadto honorowane są także zgłoszenia telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną.

Po uzgodnieniu terminu ze zgłaszającym, dokonuje się oględzin obiektu. Dopuszcza się udział w oględzinach innych osób, w tym także osób reprezentujących wnioskodawcę. W przypadku gdy wnioskodawca odmawia podpisania protokołu fakt ten zostaje odnotowany w protokole. Wnioskodawcy przysługuje prawo otrzymania kopii protokołu.

W przypadku braku związku przyczynowo skutkowego ruchu zakładu górniczego z wystąpieniem szkody oddala się wniosek, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę. W przypadku potwierdzenia uznania związku przyczynowego z ruchem zakładu górniczego, PG SILESIA zawiera ugodę o naprawienie szkody. Ugoda może być zawarta z właścicielem obiektu lub inną osobą posiadającą notarialne pełnomocnictwo udzielone przez właściciela. W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest więcej niż jedna osoba, każda z tych osób jest zobowiązana do podpisania ugody. Do zawarcia ugody konieczne jest przedstawienie aktualnego odpisu księgi wieczystej danej nieruchomości lub innego dokumentu, na podstawie którego można ustalić osoby uprawnione do podpisania ugody.

Naprawa szkody może być wykonana przez przedsiębiorcę lub przez poszkodowanego. W przypadku napraw wykonywanych przez przedsiębiorcę, PG SILESIA zleca wykonanie robót budowlanych specjalistycznym firmom zewnętrznym, W przypadku wykonywania naprawy przez poszkodowanego, za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, poszkodowany może wykonać roboty naprawcze we własnym zakresie, w zamian za zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej, na warunkach ustalonych w ugodzie.

W przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzeń szczególnie uciążliwych i utrudniających codzienne funkcjonowanie, naprawy realizowane są w trybie awaryjnym.

Zgłoszenia szkód można dokonywać na niżej udostępnionym formularzu:

Tryb postępowania przy usuwaniu szkód:

  • Wniosek
  • Uzgodnienie terminu oględzin
  • Oględziny
  • Propozycja ugody
  • Powtórne oględziny (przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji)
  • Dokumentacja na usunięcie szkód
  • Propozycja porozumienia na usunięcie szkód (przez firmę lub w zakresie własnym)
  • Przystąpienie do robót remontowych

Niezależnie od powyższego harmonogramu usunięcie szkód w trybie awaryjnym (zagrażających bezpieczeństwu lub szczególnie uciążliwych) następuje w każdym momencie, po zgłoszeniu przez właściciela lub użytkownika obiektu, na podstawie protokołu oględzin.

Zwrot kosztów zabezpieczenia nowo realizowanego obiektu budowlanego

Zwrot kosztów poniesionych na realizację zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego obejmuje uzasadnione koszty wykonanego zabezpieczenia oraz inne uzasadnione koszty poniesione przez niego, a wynikające z wykonania zabezpieczenia. Podstawą wypłaty jest ugoda zawarta pomiędzy inwestorem i przedsiębiorcą. Wykonanie robót budowlanych musi być udokumentowane. Zachodzi zatem konieczność, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powiadamiał przedsiębiorcę i umożliwiał mu udział w odbiorach robót związanych z wykonywaniem zabezpieczeń.

Wzór wniosku o zwrot kosztów poniesionych na realizację zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego:

Szkody w zasiewach i uprawach:

Postępowanie o naprawę szkody wszczyna się na pisemny wniosek właściciela lub użytkownika obiektu. Wniosek należy złożyć w okresie wegetacji, nie później niż do 30 sierpnia danego roku nie później niż 14 dni przed datą planowanego jej zbioru. Do wniosku należy dołączyć (tylko w przypadku pierwszego zgłoszenia szkód lub zmian gruntowych) wyciąg z rejestru gruntów dotyczący zawnioskowanych parcel. Szkody w zasiewach i uprawach są rozpatrywane za dany rok, w którym zostały złożone. Oględziny szkód w uprawach powinny być przeprowadzane w okresie wegetacyjnym, przed zbiorem uprawy. W imieniu przedsiębiorcy oględzin dokonuje (w obecności wnioskodawcy) osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Na podstawie operatu szacunkowego PG SILESIA zawiera z wnioskodawcą ugodę o wypłatę odszkodowania. Ugoda może być zawarta z właścicielem gruntu na podstawie odpisu księgi wieczystej lub z użytkownikiem gruntu na podstawie umowy dzierżawy lub innego dokumentu uprawniającego do użytkowania parceli. Ugoda stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania.

Zgłoszenia szkód można dokonywać na niżej udostępnionym formularzu:

KONTAKT:

  • Dyspozytor Kopalni (32) 215 24 51 wewn.5400 lub 5500;
  • Oddział Ochrony Terenu Górniczego (32) 215 24 51 wewn. 5406, lub (32) 737 34 06 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00)