Scroll

Informacje ogólne

Logo PG SILESIA

 

 

 

 

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:

"Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.".

 

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego PG SILESIA sprzedaje gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarcza rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka zmodernizowała głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia”, zlokalizowaną na terenie miast: Czechowice-Dziedzice i Pszczyna oraz gmin Goczałkowice-Zdrój, Bestwina i Miedźna, około 30 km od granicy polsko-czeskiej.

Jej zasoby bilansowe przekraczają 500 milionów ton węgla niskosiarkowego, a zasoby bilansowe metanu przekraczają wartość 1,1 mld m3.

Prowadząc eksploatację węgla kamiennego od 110 lat, Kopalnia "Silesia” może poszczycić się bogatą tradycją górniczą. Część podziemna zakładu górniczego obejmuje 2 poziomy wydobywcze oraz 2 poziomy wentylacyjne z siecią 39,7 kilometra wyrobisk górniczych.

Część powierzchniowa obejmuje zakład przeróbki mechanicznej węgla, zbiornik retencyjno-dozujący wód słonych w Kaniowie oraz infrastrukturę mechaniczną, elektryczną i szybową. Część podziemna połączona jest z częścią powierzchniową 5 szybami: 3 wydobywczo-usługowymi oraz 2 wentylacyjnymi o maksymalnej głębokości do 556 metrów.

Od chwili przejęcia kopalni priorytetem stało się stworzenie firmy inwestującej w nowoczesne rozwiązania, a równocześnie zachowującej najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy. Wielomilionowe inwestycje dotyczą głównie modernizacji kopalni i prac przygotowawczych, ale także podniesienia standardów pracy wszystkich pracowników.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym. Spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Swoją działalność PG SILESIA prowadzi zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że każde działanie ze strony firmy ma na celu poprawę jakości życia przyszłych pokoleń. Jako część lokalnej społeczności, PG SILESIA wspiera rozwój społeczeństwa biorąc czynny udział w zapewnianiu zawodowych i edukacyjnych możliwości oraz w ogólnie rozumianym rozwoju regionu.

Złoże węgla kamiennego „Silesia” zalega w obszarze górniczym „Czechowice II” o powierzchni 21,36 km2 ustanowionym decyzją MOŚZNiL z dnia 26.08.1994r.

Granice obszaru górniczego „Czechowice II” pokrywają się z granicami określonymi w koncesji nr 162/94 z dnia 26.08.1994 r. wydanej przez MOŚZNiL na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Silesia”. Powyższa koncesja, udzielona na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w Obszarze Górniczym „Czechowice II”, została zmieniona decyzją MOŚZNiL z dnia 23.07.1999 r. Zmiana dotyczyła poszerzenia powierzchni obszaru górniczego w 2 pokładach: 312 i 315 do 21,85 km2 i powierzchni terenu górniczego do 30,81 km2.

Pod względem geograficznym obszar górniczy „Czechowice II”, obejmujący granice złoża węgla kamiennego „Silesia”, położony jest na granicy Kotliny Oświęcimskiej i ograniczony jest od północy Wyżyną Śląską, a od południa Pogórzem Śląskim. Obszar złoża węgla kamiennego „Silesia” leży w granicach administracyjnych województwa śląskiego.

W budowie geologicznej złoża „Silesia", do głębokości dokumentowania tj. 1000 m, biorą udział utwory czwartorzędu, neogenu i karbonu produktywnego, który obejmuje warstwy: łaziskie (grupa 200), orzeskie (grupa 300), rudzkie (grupa 400), siodłowe (grupa 500) i brzeżne (grupa 600). Pokłady bilansowe w ilości 45 występują we wszystkich warstwach stratygraficznych, a pokłady przemysłowe w ilości 20, tylko w warstwach łaziskich (grupa 200) i orzeskich (grupa 300). Miąższość pokładów bilansowych zawiera się w granicach 1,00-7,20 m, pokładów przemysłowych 1,20-3,50 m. Zasoby bilansowe złoża na dzień 31.12.2012r. wynoszą 505,175 mln Mg, z czego 128,926 mln Mg zaliczone jest do zasobów przemysłowych.

Kopaliną towarzyszącą węglom kamiennym w złożu „Silesia” jest metan pokładów węgla (MPW), którego zasoby bilansowe oceniane są na ok. 1,116 mld m3. Wydobycie metanu z otworów powierzchniowych oraz z odmetanowania dołowego prowadzone w 2012 r. wynosiło ok. 1,48 mln m3 i jest w całości zagospodarowane poprzez sprzedaż gazu innym podmiotom. Metanowość bezwzględna, całkowita kopalni wynosi ok. 35,21 m3/min - wg danych za 2012 r.

Kopalnia eksploatuje pokłady zaliczone do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

Sieć wentylacyjna kopalni składa się z 3 szybów wdechowych (nr 2, 3 i 4) oraz 2 szybów wydechowych (nr 1 i 5) oraz ok. 39,7 km wyrobisk dołowych. Przez kopalnię przeprowadzane jest aktualnie ok. 14 tys. m3/min powietrza.