Scroll

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój

Celem strategicznym PG SILESIA jest osiągnięcie czołowej pozycji w górnictwie węgla kamiennego w Polsce poprzez inwestowanie w nowoczesne rozwiązania techniczne, procesy technologiczne oraz dbanie o relacje społeczne i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.

Deklarujemy, że swoją działalność prowadzimy zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza, że każde działanie ze strony PG Silesia powinno mieć na celu poprawę jakości życia przyszłych pokoleń. Jako część lokalnej społeczności, pragniemy wspierać rozwój społeczeństwa w naszym regionie biorąc czynny udział w zapewnianiu zawodowych i edukacyjnych możliwości oraz w ogólnie rozumianym rozwoju regionu.

Wpływ na środowisko będzie kontrolowany w zgodzie z najwyższymi standardami oraz łagodzony w sposób profesjonalny. W codziennej pracy kierujemy się kodeksem postępowania, który definiuje istotne normy postępowania dotyczące poszanowania prawa, odpowiedzialności, zachowania w miejscu pracy, poufności, relacji z kontrahentami i dostawcami. 

Relacje z pracownikami

Spółka popiera międzynarodowe standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka. Szanuje i chroni prywatność, godność osobistą, prawo do zrzeszania się i inne prawa każdego pracownika.

Spółka dba o zachowanie prawidłowych relacji z partnerami społecznymi. Rekrutacja i promocja, awansowanie i wynagradzanie odbywają się według jasnych zasad i kryteriów warunkujących równouprawnienie wszystkich kandydatów i pracowników. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z zatrudnieniem, pod uwagę brane są przede wszystkim kwalifikacje, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy. PG SILESIA deklaruje równe traktowanie w zatrudnieniu, nie toleruje przejawów dyskryminacji związanych z wiekiem, rasą, kolorem skóry, językiem, przynależnością do danej klasy społecznej, narodowością, religią, niepełnosprawnością, płcią, stanem cywilnym, orientacją seksualną, przynależnością do związków zawodowych lub przekonaniami politycznymi. W celu przeciwdziałania praktykom mobbingowym wprowadzono Wewnętrzną Politykę Antymobbingową. W Spółce zakazane są zachowania będące mobbingiem oraz zachowania nieetyczne godzące w zespół, efektywną współpracę, naruszające dobra osobiste współpracowników, które mają znamiona mobbingu.

Środowisko pracy

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, eliminacja potencjalnych zagrożeń jest jednym z najważniejszych elementów polityki firmy. Spółka deklaruje ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników. W tym celu przeprowadzane są okresowe kontrole, wdrażane programy poprawy bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, podnoszone kwalifikacje pracowników. Pracownicy są zobowiązani dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, używać przydzielonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem , stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

logo pracdowca 2013