Scroll

Środowisko

PG SILESIA jest świadoma, że jej działalność wywiera wpływ na środowisko. Spółka podejmuje działania mające na celu zapobiegania negatywnym skutkom eksploatacji i stale dąży do poprawy jakości środowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego

PG SILESIA nie posiada zorganizowanych źródeł emisji pyłowo-gazowej do powietrza atmosferycznego.

Emisja niezorganizowana występuje w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Wielkość emisji występującej na zakładzie przeróbczym jest nieznaczna, gdyż procesy wzbogacania węgla odbywają się na mokro.

Ochrona przed hałasem

Hałas przenikający z terenu zakładu górniczego do środowiska nazywany jest hałasem przemysłowym lub środowiskowym. Dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

W PG SILESIA nie stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska.

Zagospodarowanie odpadów pogórniczych i przeróbczych

Działalność PG SILESIA polega na eksploatacji oraz przeróbce mechanicznej węgla, stąd głównymi odpadami powstającym w wyniku tej działalności są odpady skalne z robót górniczych przygotowawczych i udostępniających oraz odpady popłuczkowe z zakładu przeróbczego.

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego.

W związku z dążeniem do ograniczenia powstania odpadów wydobywczych PG SILESIA posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie odzysku w ramach procesu zezwalającego na produkcję paliwa stałego dla przemysłu energetycznego i półproduktów wykorzystywanych do produkcji paliwa dla przemysłu energetycznego oraz zezwalająca na prowadzenie odzysku w ramach procesu polegającego na wykonaniu dojazdu technologicznego oraz przegrody przedzielającej Zakładowy Osadnik Mułowy w Kaniowie. Pozostałe odpady wydobywcze na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego poddawane są odzyskowi w ramach procesu polegającego na produkcji kruszywa łamanego oraz odzyskowi w ramach procesu polegającego na utwardzeniu powierzchni terenów lub wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych.  

W wyniku działalności PG SILESIA powstają również odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Sposób postępowania z odpadami na terenie kopalni jest zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Prowadzona jest ewidencja odpadów, a roczne zbiorcze zestawienie danych przekazywane jest Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Wody powierzchniowe

Rzeka Wisła jest odbiornikiem zasolonych wód kopalnianych zrzucanych do rzeki przez kopalnie węgla kamiennego, w tym również PG SILESIA. Wody dołowe są odprowadzane na powierzchnię do zbiornika retencyjno – dozującego „Kaniów” z pompowni głównego odwadniania znajdującej się na poziomie VI. Zbiornik retencyjno – dozujący „Kaniów” został wybudowany w północno zachodnim narożu istniejącego czynnego osadnika mułów popłuczkowych na wydzielonej obwałowaniami powierzchni. Wody słone z tego zbiornika są dozowane do Wisły za pomocą rowu zrzutowego, który przebiega po terenie prawego międzywala rzeki. Wody są zrzucane do Wisły w takiej ilości, by stężenie sumy chlorków i siarczanów poniżej zrzutu po pełnym wymieszaniu nie przekroczyła 1g/dm3 dla dotrzymania warunku określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska*.

Monitoring wód kopalnianych oraz wód rzeki Wisły i Białej prowadzony jest systematycznie, niezależnie od pracy zbiornika w „Kaniowie” raz na kwartał, natomiast w czasie zrzutu ze zbiornika retencyjno – dozującego raz na dobę.

Z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium potwierdzony jest fakt,
iż w PG SILESIA są dotrzymane warunki Decyzji Wojewody Śląskiego.

* Rozporządzenie Ministra Środowiska* z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984).