Scroll

Temat

Data utworzenia: 20.10.2014

Data ważności: 29.10.2014

Postepowanie nr PGS/PZ/INW/50/2014 – Remont obmurza i naprawa poszycia zbiornika wyrównawczego

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Remont obmurza i naprawę poszycia zbiornika wyrównawczego / zakres prac wg załącznika/.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Zbigniew Ciepliński tel. 668 648 840.

Warunki gwarancji:

 • Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania Przedmiotu Umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.
 • Wykonawca w okresie gwarancji ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad wykonania Przedmiotu Umowy.
 • W razie stwierdzenia nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do stanu w pełni zgodnego z treścią Umowy, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ze strony Zamawiającego, i do ich ukończenia w terminie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia chyba, że Strony wspólnie uzgodnią inne terminy. Pełen koszt robót gwarancyjnych związanych z doprowadzeniem do stanu zgodnego z umową ponosi Wykonawca.

Przedmiot zamówienia realizować należy zgodnie z:

 • prawem geologicznym i górniczym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie;
 • planem Ruchu Zakładu Górniczego i zasadami techniki górniczej;
 • projektami technicznymi , DTR, zarządzeniami i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji umowy;
 • projektami technicznymi , DTR, zarządzeniami i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji umowy;
 • przepisami BHP;

Wymagane informacje do oferty:

 • wizja lokalna;
 • podanie terminu realizacji do 31.12.2014r;
 • podanie okresu gwarancji;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od daty wpływu faktury. Płatność na koniec miesiąca.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji załogi do obsługi i eksploatacji zgodnie z przepisami BHP oraz wymaganiami ustawowymi (górnicy, górnicy sekcji, górnicy kombajniści, strzałowi, rabunkarze, przodowi);
 • potwierdzenie uprawnień oraz kwalifikacji dozoru średniego i wyższego ruchu górniczego i energomaszynowego zgodnie z wymogami ustawowymi;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/50/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 12.09.2014

Data ważności: 17.09.2014

Postępowanie nr PGS/ZI/148/2014 – Remont pompy hydraulicznej typu PHBO 1700 do spągoładowarki PSU-9000 produkcji FERRIT

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont pompy hydraulicznej typu PHBO 1700 do spągoładowarki PSU-9000 produkcji Ferrit w ilości 1 szt.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Janusz Olek tel.668 646 930.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (wrzesień 2014r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/148/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 02.10.2014

Data ważności: 29.10.2014

Postępowanie nr PGS/PZ/INW/44/2014 – w sprawie dostaw energii elektrycznej

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawy energii elektrycznej dla PG „SILESIA” Sp. z o.o.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Sebastian Włosik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • referencje;
 • koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/44/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.