Scroll

Temat

Data utworzenia: 02.02.2016

Data ważności: 09.02.2016

Prośba o wstępną wycenę (PGS/C/32/2015) - Zabudowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni

Przedmiot Zapytania:

Przedmiotem zapytania jest zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN400 na powierzchni od zrębu szybu Nr 3 do połączenia z nowym odcinkiem rurociągu w rejonie lotniska. Przedmiotowy rurociąg zastąpi obecnie eksploatowany od 1977r. rurociąg stalowy który z uwagi na zanieczyszczenie osadem kamiennym oraz znaczną korozję nie może być dalej eksploatowany. Skutkiem zanieczyszczenia rurociągu jest zmniejszenie jego przekroju co powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pompowania wody kopalnianej na powierzchnię. Zabudowa rurociągu głównego odwadniania DN400 zapewni obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz poprawę bezpieczeństwa zakładu.

Zakres remontu:

1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z zgłoszeniem do nadzoru budowlanego i uzyskaniem stosownych pozwoleń.

2. Dostawa materiałów wg projektu budowlanego

3. Dostawa rur trudnościeralnych PEHD 400x23,7 PN10 – 450m dla odcinków prostych i kolan.

4. Dostawa rur ochronnych dla rurociągu głównego odwadniania w miejscach prowadzenia w drodze.

5. Dostawa przepływomierza bezinwazyjnego z możliwością pomiaru, archiwizacji i wizualizacji przepływu w ogólnodostępnej sieci kopalnianej.

6. Dostawa zaworów odpowietrzających.

7. Dostawa armatury (trójnika DN400) umożliwiającej kontrolę wewnętrznych ścian rurociągu oraz wprowadzenie urządzeń do mechanicznego czyszczenia rurociągu.

8. Dostawa trójnika umożliwiającego podłączenie rurociągu DN200 stanowiącego rezerwę dla rurociągu pod lotniskiem.

9. Dostawa zestawu naprawczego umożliwiających samodzielne łączenie rur ”bosych” przez pracowników kopalni na odcinkach prostych i na łukach.

10. Wykonanie wykopów pod zabudowę rurociągu oraz zasypanie rurociągu i doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

11. Wykonanie montażu rurociągu zgodnie z projektem budowlanym oraz podłączenie do istniejącego układu głównego odwadniania.

12. Oferta powinna zawierać koszty z rozbiciem na:

 • Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia.
 • Dostarczenie materiałów wg projektu budowlanego.
 • Wykonanie wykopów, zasypanie rurociągu i przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego
 • Wykonanie montażu rurociągu.

Gwarancja:

Na wykonane prace: 36 miesięcy

Na materiały i urządzenia: 24 miesiące

(liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

Termin realizacji przedmiotu zapytania

marzec 2016 - wrzesień 2016

Warunki kwalifikacyjne dostawy:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu w/w usług

Wykaz niezbędnych dokumentów:

- referencje

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenie udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 15.02.2016r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty (po otrzymaniu niniejszego zapytania).

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania.

4. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych (netto).

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją następujących warunków realizacji:

a. na dokumentach dostaw (WZ) należy wpisywać numer zamówienia PGS, a na fakturach nr zamówienia i nr WZ dostawy;

b. gwarancja niezmienności cen w okresie trwania umowy o współpracy – ewentualna klauzula indeksowania cen (względem wahań na rynku) może być przedmiotem negocjacji, co do zawarcia jej w umowie;

Termin składania ofert

09.02.2016r. do godziny 12:00

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od dnia terminu złożenia

Sposoby komunikacji:

W toku postępowania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Krzysztof Trybuła:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 795497850

W toku postępowania wszelkich informacji dotyczących postępowania przetargowego udziela Pani Marta Górka:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 666 840 526

Tryb i warunki wyboru oferty:

 1. 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. 2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

 
Temat

Data utworzenia: 02.02.2016

Data ważności: 10.02.2016

Postępowanie przetargowe nr PGS/O/51b/2015 - Chemia górnicza na rok 2016 - Kleje do wzmacniania górotworu

Przedmiot Zapytania:

Klej poliuretanowy dwuskładnikowy do wzmacniania górotworu, w dwóch odmianach:

 • a) do górotworu suchego i wilgotnego
 • b) do górotworu mokrego i zawodnionego

Klej silikatowy (krzemianowy) dwuskładnikowy do wzmacniania górotworu, w dwóch odmianach:

 • a) do górotworu suchego i wilgotnego
 • b) do górotworu mokrego i zawodnionego

wg Załącznik nr 1a,b – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

Od 1.02.2016 do 01.02.2017

Warunki kwalifikacyjne dostawy:

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Oferowany produkt musi posiadać następujące dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • dokumentację techniczno-ruchową dla użytkownika zawierającą między innymi sposób przechowywania i transportu, informacje o własnościach kleju, gwarantowanych parametrach
 • instrukcję stosowania ładunków klejowych,
 • kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej komponentów ładunku klejowego będącego przedmiotem oferty,
 • atest PZH, lub opinia o poziomie szkodliwości wyrobu wydana przez Instytut Medycyny Pracy lub inną kompetentną instytucję,
 • oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zawartych we wzorze umowy

Dostawca ładunków klejowych musi udzielić gwarancji jakości na okres min. 6 miesięcy, licząc od dnia produkcji.

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 03.02.2016r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1a,b.

4. Ceny muszą być stałe (gwarantowane) w ciągu trwania umowy o współpracy – ewentualna klauzula indeksowania cen (względem wahań na rynku) może być przedmiotem negocjacji, co do zawarcia jej w umowie.

5. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek VAT.

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

- w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem: „Oferta dot. postępowania nr PGS/O/51b/2015”

na adres: Departament Zakupów

Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

ul. Górnicza 60

43-502 Czechowice-Dziedzice

oraz

- w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do PG SILESIA.

Termin składania ofert:

10.02.2016r. do godziny 10:00

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od dnia dostarczenia do PG SILESIA

Sposoby komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Zbigniew Ciepliński:

a. adres mailowy: zbigniew.ciepliń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 648 840;

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących postępowania przetargowego jest Pani Karolina Krzempek:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 649 192;

Tryb i warunki wyboru oferty:

 1. 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. 2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Temat

Data utworzenia: 02.02.2016

Data ważności: 15.02.2016

Postępowanie przetargowe nr PGS/O/52/2015 - Obudowa górnicza łukowa na rok 2016

Przedmiot Zapytania:

wg Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

Od 1.02.2016 do 01.02.2017

Warunki kwalifikacyjne dostawy:

wg Załącznik nr 1a – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Oferowany produkt musi posiadać następujące dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • dokumentację techniczno-ruchową dla użytkownika zawierającą między innymi sposób przechowywania i transportu, informacje o własnościach kleju, gwarantowanych parametrach
 • instrukcję stosowania ładunków klejowych,
 • kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej komponentów ładunku klejowego będącego przedmiotem oferty,
 • atest PZH, lub opinia o poziomie szkodliwości wyrobu wydana przez Instytut Medycyny Pracy lub inną kompetentną instytucję,
 • oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zawartych we wzorze umowy

Dostawca ładunków klejowych musi udzielić gwarancji jakości na okres min. 6 miesięcy, licząc od dnia produkcji.

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 03.02.2016r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1.

4. Ceny muszą być stałe (gwarantowane) w ciągu trwania umowy o współpracy – ewentualna klauzula indeksowania cen (względem wahań na rynku) może być przedmiotem negocjacji, co do zawarcia jej w umowie.

5. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek VAT.

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

- w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem: „Oferta dot. postępowania nr PGS/O/52/2015”

na adres: Departament Zakupów

Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

ul. Górnicza 60

43-502 Czechowice-Dziedzice

oraz

- w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do PG SILESIA.

Termin składania ofert:

15.02.2016r. do godziny 10:00

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od dnia dostarczenia do PG SILESIA

Sposoby komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Damian Borgieł:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 662 274 146;

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących postępowania przetargowego jest Pani Beata Pawela:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 649 281;

Tryb i warunki wyboru oferty:

 1. 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. 2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

 

Temat

Data utworzenia: 01.02.2016

Data ważności: 10.02.2016

Postępowanie przetargowe nr PGS/O/51a/2015 - Chemia górnicza na rok 2016 - Piany

Przedmiot Zapytania:

Piany ciężkie:

 • fenolowe

Piany lekkie:

 • fenolowo-formaldehydowe,
 • mocznikowo-formaldehydowe.

wg Załącznik nr 1a,b – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

Od 1.02.2016 do 01.02.2017

Warunki kwalifikacyjne dostawy:

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Oferowany produkt musi posiadać następujące dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • dokumentację techniczno-ruchową dla użytkownika zawierającą między innymi sposób przechowywania i transportu, informacje o własnościach piany, gwarantowanych parametrach,
 • instrukcję stosowania piany,
 • kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej komponentów piany będącej przedmiotem oferty,
 • atest PZH, lub opinia o poziomie szkodliwości wyrobu wydana przez Instytut Medycyny Pracy lub inną kompetentną instytucję.

Termin przydatności do użytkowania komponentów pian – min. 3 miesiące od daty produkcji dla żywicy i 12 miesięcy dla katalizatora.

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 03.02.2016r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1a,b.

4. Ceny muszą być stałe (gwarantowane) w ciągu trwania umowy o współpracy – ewentualna klauzula indeksowania cen (względem wahań na rynku) może być przedmiotem negocjacji, co do zawarcia jej w umowie.

5. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek VAT.

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

- w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem: „Oferta dot. postępowania nr PGS/O/51a/2015”

na adres: Departament Zakupów

Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

ul. Górnicza 60

43-502 Czechowice-Dziedzice

oraz

- w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do PG SILESIA.

Termin składania ofert:

10.02.2016r. do godziny 10:00

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od dnia dostarczenia do PG SILESIA

Sposoby komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Zbigniew Ciepliński:

a. adres mailowy: zbigniew.ciepliń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 648 840;

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących postępowania przetargowego jest Pani Karolina Krzempek:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 649 192;

Tryb i warunki wyboru oferty:

 1. 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. 2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Temat

Data utworzenia: 02.02.2016

Data ważności: 10.02.2016

Postępowanie przetargowe nr PGS/O/51c/2015 - Ładunki Klejowe

Przedmiot Zapytania:

Ładunek klejowy do kotew:

 • a) odmiana wolnowiążąca
 • b) odmiana szybkowiążąca

wg Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

Od 1.02.2016 do 01.02.2017

Warunki kwalifikacyjne dostawy:

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Oferowany produkt musi posiadać następujące dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • dokumentację techniczno-ruchową dla użytkownika zawierającą między innymi sposób przechowywania i transportu, informacje o własnościach kleju, gwarantowanych parametrach
 • instrukcję stosowania ładunków klejowych,
 • kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej komponentów ładunku klejowego będącego przedmiotem oferty,
 • atest PZH, lub opinia o poziomie szkodliwości wyrobu wydana przez Instytut Medycyny Pracy lub inną kompetentną instytucję,
 • oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zawartych we wzorze umowy

Dostawca ładunków klejowych musi udzielić gwarancji jakości na okres min. 6 miesięcy, licząc od dnia produkcji.

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 03.02.2016r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1.

4. Ceny muszą być stałe (gwarantowane) w ciągu trwania umowy o współpracy – ewentualna klauzula indeksowania cen (względem wahań na rynku) może być przedmiotem negocjacji, co do zawarcia jej w umowie.

5. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek VAT.

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

- w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem: „Oferta dot. postępowania nr PGS/O/51c/2015”

na adres: Departament Zakupów

Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

ul. Górnicza 60

43-502 Czechowice-Dziedzice

oraz

- w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do PG SILESIA.

Termin składania ofert:

10.02.2016r. do godziny 10:00

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od dnia dostarczenia do PG SILESIA

Sposoby komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Zbigniew Ciepliński:

a. adres mailowy: zbigniew.ciepliń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 648 840;

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących postępowania przetargowego jest Pani Karolina Krzempek:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 649 192;

Tryb i warunki wyboru oferty:

 1. 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. 2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

 

Temat

Data utworzenia: 01.02.2016

Data ważności: 08.02.2016

Postępowanie przetargowe nr PGS/O/53/2015 - Kotwienie wyrobisk górniczych w roku 2016

PG SILESIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg na świadczenie usług związanych z kotwieniem wyrobisk górniczych.

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

Od 1.03.2016 do 31.12.2016

Warunki:

wg Załącznika nr 1 – Specyfikacja techniczna

Wykaz niezbędnych dokumentów:

dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • oferta,
 • referencje.

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 01.02.2016r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1.

4. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek VAT.

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin składania ofert:

08.02.2016r. do godziny 10:00

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od dnia dostarczenia do PG SILESIA

Sposoby komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Pan Sławomir Tomasiewicz

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 06:00 do 14:00: kom.: 668 649 252

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących postępowania przetargowego jest Pan Marcin Kozłowski:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy 07:00 do 15:00: kom.: 668 591 692

 1. 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. 2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.