Scroll

Temat

Data utworzenia: 31.08.2014

Data ważności: 04.09.2014

Postepowanie nr PGS/ZI/146/2014 – Remont bębna kablowego

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Remont bębna kablowego typ 12-156.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Paweł Pawelec tel: 668 648 729.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (wrzesień 2014r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/146/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 28.08.2014

Data ważności: 04.09.2014

Postepowanie nr PGS/ZI/144/2014 – Remont tokarki

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont tokarki uniwersalnej kłowej typu TUJ 48 Px 1500 nr fab. 32/78 Producent: Zakłady Mechaniczne Tarnów.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Janusz Olek tel: 668 646 930.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (………………. 2014r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/144/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 28.08.2014

Data ważności: 05.09.2014

Postepowanie nr PGS/PZ/INW/39/2014– Modernizacja napedu pośredniego B-1200 na kompletny przenośnik taśmowy B-1200

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na modernizacja napędu pośredniego B-1200 na kompletny przenośnik taśmowy B-1200 (szczegółowy opis – załącznik nr 1)

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Kóska Bogusław tel. 883 354 058.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji;
 • podanie okresu gwarancji urządzeń;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • dokumentację techniczno-ruchową;
 • świadectwo jakości na cały napęd;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/39/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 22.08.2014

Data ważności: 05.09.2014

Postepowanie nr PGS/PZ/INW/37/2014 – Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. Zamknięcie obiegu wodno-mułowego ZPMW PG SILESIA z zastosowaniem dwóch wirówek dekantacyjnych

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego ( w tym projekt niezbędnego doposażenia rozdzielni w pola siłowe i sterownicze zgodne ze stosowanym w PG SILESIA - SIEMENS SIVACON) i dokumentacji wykonawczej wielobranżowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: „Zamknięcie obiegu wodno-mułowego ZPMW PG SILESIA z zastosowaniem dwóch wirówek dekantacyjnych – zgodnie z załącznikiem.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Władysław Borkowski tel. 662 066 824.

Warunki gwarancji:

 • Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania Przedmiotu Umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.
 • Wykonawca w okresie gwarancji ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad wykonania Przedmiotu Umowy.
 • W razie stwierdzenia nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do stanu w pełni zgodnego z treścią Umowy, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ze strony Zamawiającego, i do ich ukończenia w terminie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia chyba, że Strony wspólnie uzgodnią inne terminy. Pełen koszt robót gwarancyjnych związanych z doprowadzeniem do stanu zgodnego z umową ponosi Wykonawca.

Przedmiot zamówienia realizować należy zgodnie z:

 • prawem geologicznym i górniczym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie;
 • planem Ruchu Zakładu Górniczego i zasadami techniki górniczej;
 • projektami technicznymi , DTR, zarządzeniami i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji umowy;
 • Kodeksem Pracy i Regulaminem Pracy obowiązującym u Zamawiającego;
 • przepisami BHP;

Wymagane informacje do oferty:

 • podanie terminu realizacji;
 • podanie okresu gwarancji;
 • podanie ceny netto (PLN);
 • wizja lokalna;

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od daty wpływu faktury, płatność na koniec miesiąca.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji załogi do obsługi i eksploatacji zgodnie z przepisami BHP oraz wymaganiami ustawowymi;
 • potwierdzenie uprawnień oraz kwalifikacji dozoru średniego i wyższego ruchu górniczego i energomaszynowego zgodnie z wymogami ustawowymi;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/37/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 28.08.2014

Data ważności: 05.09.2014

Postepowanie nr PGS/PZ/INW/38/2014 – Projekt, dostawa niezbędnych materiałów do podłączenia zasilania energii

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na projekt, dostawa niezbędnych materiałów i wykonanie prac montażowych do podłączenia zasilania energii elektrycznej do wytwornicy azotu.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Piotr Pietryka tel. 668 648 375.

Warunki gwarancji:

 • 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania Przedmiotu Umowy na okres … miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.
 • 2. Wykonawca w okresie gwarancji ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad wykonania Przedmiotu Umowy.
 • 3. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do stanu w pełni zgodnego z treścią Umowy, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ze strony Zamawiającego, i do ich ukończenia w terminie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia chyba, że Strony wspólnie uzgodnią inne terminy. Pełen koszt robót gwarancyjnych związanych z doprowadzeniem do stanu zgodnego z umową ponosi Wykonawca.

Przedmiot zamówienia realizować należy zgodnie z:

 • prawem geologicznym i górniczym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie;
 • planem Ruchu Zakładu Górniczego i zasadami techniki górniczej;
 • projektami technicznymi , DTR, zarządzeniami i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji umowy;
 • projektami technicznymi , DTR, zarządzeniami i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do realizacji umowy;
 • przepisami BHP;

Wymagane informacje do oferty:

 • wizja lokalna;
 • podanie terminu realizacji;
 • podanie okresu gwarancji;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji załogi do obsługi i eksploatacji zgodnie z przepisami BHP oraz wymaganiami ustawowymi;
 • potwierdzenie uprawnień oraz kwalifikacji dozoru średniego i wyższego ruchu górniczego i energomaszynowego zgodnie z wymogami ustawowymi;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/38/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 22.08.2014

Data ważności: 10.09.2014

Postępowanie nr PO - 1110715 – Usługi medyczne

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na świadczenie Usług Medycznych (szczegółowy opis - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2)

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Lucyna Ochman tel. 668 646 870.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji – przewidywany termin rozpoczęcia zadania styczeń 2015r.
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od daty wpływu faktury, płatność na koniec miesiąca.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PO-1110715.

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.