Scroll

Temat

Data utworzenia: 19.11.2015

Data ważności: 27.11.2015

Postępowanie przetargowe nr PGS/O/24/2015 - Remont oraz naprawa silników elektrycznych dołowych

PG SILESIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zawarcie umów ramowych na wykonywanie remontów i napraw silników elektrycznych dołowych w trzech zakresach:

 • remont podstawowy;
 • remont rozszerzony;
 • remont wg indywidualnych ustaleń;

Remont realizowany będzie na podstawie odrębnych zleceń zawierających rodzaj urządzeń, ich ilość a także zakres remontu.

Umowa zostanie zawarta na okres od grudnia 2015 do grudnia 2016.

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

 • dla silników elektrycznych o mocy do 200 kW - 30 dni od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy
 • dla silników elektrycznych o mocy powyżej 200 kW - 45 dni od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy.

Wymagania wobec Dostawcy:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 – PGS/O/24/2015 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 27.11.2015r lub ewentualnie powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty co mamy nadzieję, że pomoże nam w lepszym dopasowaniu zapytania w przyszłości.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1.

4. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych (netto).

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.

Wykaz niezbędnych dokumentów w ofercie:

 • wypełniony załącznik nr 2 niniejszego postepowania,
 • podpisane oświadczenie wykonawcy remontu – Załącznik nr 3,
 • parafowany projekt umowy ramowej – Załącznik nr 4.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Sposób składania oferty:

Oferty należy przesłać:

 • - w wersji elektronicznej na adres:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/O/24/2015)

 • oraz
 • - w wersji elektronicznej bez podanych cen na adres:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta Techniczna dot. postępowania nr PGS/O/24/2015)

W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do PG SILESIA.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2015r. do godz. 12.00.

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od terminu składania ofert

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Jacek Rozner:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy: od 06:00 do 14:00: kom.: 668 646 921

Natomiast kanałem informacyjnym w sprawach dotyczących przebiegu postępowania jest adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub

Pan Marcin Kozłowski:

a. adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

b. tel. kontaktowy: od 07:00 do 15:00: kom.: 668 591 692

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.
 6. Projekt umowy ramowej stanowi załącznik do Warunków przetargu i jest ich integralną częścią. W trakcie postępowania istnieje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w umowie..

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.