Scroll

Temat

Data utworzenia: 28.01.2015

Data ważności: 10.02.2015

Postępowanie nr PGS/PZ/INW/1/2015 – Dostarczenie usług w zakresie szkoleń bhp, kursów aktualizujących uprawnienia specjalistyczne oraz badań psychologicznych

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostarczenie usług w zakresie szkoleń bhp, kursów aktualizujących uprawnienia specjalistyczne oraz badań psychologicznych.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Joanna Szatkowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wymagane informacje do oferty:

 • Pozytywna i obowiązująca przynajmniej do końca 2016 r. decyzja dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, stwierdzająca spełnienie warunków do przeprowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych – w przypadku szkoleń górniczych.
 • Akredytacja Kuratorium Oświaty.
 • Wskazanie osoby odpowiedzialnej za merytorykę szkoleń oraz dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkoleń i kursów oraz minimum trzech osób prowadzących szkolenia. Prosimy o załączenie CV.
 • Wymagania kwalifikacyjne dotyczące wykładowców: przygotowanie pedagogiczne, udokumentowane przeprowadzenie szkoleń w zakresie tematycznym zawierającym się w listą pozycji w Załączniku nr 2, w ciągu ostatnich 2 lat. Prosimy o załączenie CV.
 • Wskazanie osoby, która będzie odpowiedzialna za opiekę nad prawidłowym wykonaniem umowy szkoleniowej – prosimy o załączenie CV.
 • Pozytywne opinie min. pięciu klientów z branży przemysłu ciężkiego, w tym kopalń węgla kamiennego dotyczące realizacji szkoleń o wartości min. 100 000 zł rocznie w zakresie zawierającym się w zakresie wskazanym w Załączniku 2 w ciągu ostatnich trzech lat.

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • Dokumenty potwierdzające:
  • Posiadanie akredytacji Kuratorium Oświaty.
  • Decyzję dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, stwierdzającą spełnienie warunków do przeprowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych.
 • Wskazanie osoby, która będzie odpowiedzialna za opiekę nad prawidłowym wykonaniem umowy szkoleniowej – CV.
 • Wskazanie osób dedykowanych do nauczania – CV oraz udokumentowane doświadczenie.
 • Wskazanie osoby odpowiedzialnej za merytorykę szkoleń oraz dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkoleń – CV.
 • Referencje – pozytywne opinie klientów Dostawcy.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/1/2015).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2015 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 22.12.2014

Data ważności: 30.01.2015

Postępowanie nr PGS/INW/RFI/40/2014 „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania, rozdzielni nN wraz infrastrukturą oraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę w PG SILESIA Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie, którego celem jest wykonanie opracowania ofertowego dotyczącego przyszłej budowy powierzchniowej stacji odmetanowania, rozdzielni nN wraz z infrastrukturą oraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę w PG SILESIA Sp. z o.o.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych z Panem Sławomirem Tomasiewiczem tel.: 668 649 252, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Panem Wiesławem Micorem tel.: 668 648 738, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wymagane informacje do oferty:

 • podanie cen netto urządzeń, kosztów materiałów eksploatacyjnych i szybko zużywających się, serwisów oraz zużycia energii w okresie 10 lat od momentu ukończenia prac, w załączonym pliku „Załącznik nr 2 FORMULARZ ODPOWIEDZI - Stacja odmetanowania”. W powyższym opracowaniu należy odnieść się do treści Załącznika nr 1;
 • przedstawienie harmonogramu prac;
 • przedstawienie referencji;

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/INW/RFI/40/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania odpowiedzi na postępowanie upływa w dniu 30.01.2015 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. Powyższe postępowanie ma na celu zebranie informacji, które posłużą do precyzyjnego określenia treści RFP i warunków na jakich oferty dotyczące inwestycji będą składane w toku dalszego postępowania.
 
Temat

Data utworzenia: 26.01.2015

Data ważności: 06.02.2015

Postepowanie nr PGS/RFI/56/2014 - Wykonanie przebudowy elewacji budynku płuczki zgodnie z opracowaną dokumentacja nr T_27_14 oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Dyrektora OUG Katowice.

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy elewacji budynku płuczki zgodnie z opracowaną dokumentacja nr T_27_14 oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Dyrektora OUG Katowice. Szczegółowy zakres zamówienia i opis zawierają załączniki.

Sposób komunikacji:

W sprawach technicznych informacji udziela mgr inż. Władysław Borkowski - Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej - tel. 662 066 824. Pytania formalne dotyczące m.in. wysłania zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , umieszczając dane firmy: nazwę, NIP, adres pocztowy, osobę do kontaktu, adres mailowy i numer telefonu.

Wymagane dokumenty do oferty:

 • kompletny kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru robót (Załącznik nr 3) wraz z tabelą elementów scalonych (w formacie Norma pro);
 • wypełnienie formularza – Załącznik nr 4. „Informacje o Wykonawcy PGS_RFI_56_2014”.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Wymagania dotyczące realizacji projektu:

 • gwarancje: min 36 m-cy dla robót ogólnobudowlanych, 60 m-cy na prace antykorozyjne, 10 lat na elewację.

Sposób składania oferty:

Kompletną ofertę podzieloną na dwie części:

 • część finansową – zawierającą kompletny kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru robót wraz z tabelą elementów scalonych (Załącznik nr 3);
 • część opisowo-techniczną zawierającą informacje o Wykonawcy, udzielanych gwarancjach, referencjach i harmonogramie prac;

należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Stronę e-Aukcji systemu PROebiz. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji można otrzymać zwracając się poprzez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości podając: Oferta dot. postępowania nr PGS/RFI/56/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania odpowiedzi na postępowanie upływa w dniu 06.02.2015 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni liczone od końca miesiąca, w którym faktura została wystawiona.