Scroll

 

Temat

Data utworzenia: 26.03.2015

Data ważności: 03.04.2015

Postępowanie nr PGS/O/13/2015 – w sprawie dostaw energii elektrycznej

Podmiot występujący z Zapytaniem:

Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o., ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice – Dziedzice (zwane dalej PG SILESIA)

Przedmiot Zapytania:

Dostawy energii elektrycznej wariantach czasowych:

 • 1. Od 01.01.2016 do 30.06.2016
 • 2. Od 01.01.2016 do 31.12.2016
 • 3. Od 01.01.2016 do 31.12.2017

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Załączniku nr 1.

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

W zależności od wariantu odpowiednio:

 • 1. Od 01.01.2016 do 30.06.2016
 • 2. Od 01.01.2016 do 31.12.2016
 • 3. Od 01.01.2016 do 31.12.2017

Wymagania wobec Dostawcy:

 • 1. Dostawca musi zagwarantować dostawy energii elektrycznej w wyznaczonym okresie czasu według poszczególnych wariantów.
 • 2. Dostawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu Zapytania, to znaczy:
 • a. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  b. nie jest w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Sposób przygotowania oferty:

 • 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Formularzu Odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
 • 2. Oferta powinna zawierać ceny i warunki w rozbiciu dla każdego podanego wariantu czasowego.
 • 3. Ceny energii muszą być stałe (gwarantowane) w ramach danego wariantu czasowego i podane w taryfach całodobowych oraz strefowych.
 • 4. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek akcyzowy.
 • 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.
 • 6. PG SILESIA zastrzega sobie prawo podpisania dwóch oddzielnych umów w zakresie dostaw energii. Jednej dla punktów odbioru objętych umową kompleksową, drugiej dla pozostałych (patrz załącznik 1 tabela 1.1.)

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • Koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Referencje

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Sposób składania oferty:
Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/O/13/2015).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2015 o godzinie 09.00.

Termin obowiązywania ofert:
20 dni od terminu składania ofert.

Warunki płatności:
14 dni od daty wpływu faktur(y) do PG SILESIA. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób komunikacji:
W toku postępowania wszelkie pytania, zawiadomienia oraz inne informacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

 

Temat

Data utworzenia: 24.03.2015

Data ważności: 01.04.2015

Postępowanie nr PGS/ZI/18/2015 – Remont kabli i przewodów elektrycznych

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont kabli i przewodów elektrycznych:

 • PROTOMONT NTSKCGEGWOEU 3x50 +3x(1,5ST KON+25 /3 KON) +6UEL KON 3,6/6 KV – 420mb
 • PROTOMONT (V) NTSKCGECWOEU 3x70 +3x(1,5ST KON+35 /3 KON) +UEL KON 3,6/6 KV – 450mb
 • PROTOMONT NTSKCGECWOEU (V) 3x70 +3x(1,5ST KON+35 /3 KON) +UEL KON 3,6/6 KV – 420mb

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Paweł Pawelec tel. 668648729.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (24.04. 2015r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • podanie ceny netto (PLN);
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od daty wpływu faktury, płatność na koniec miesiąca.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/18/2015).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2015 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

 

Temat

Data utworzenia: 26.03.2015

Data ważności: 03.04.2015

Postepowanie nr PGS/ZI/19/2015 – Remont wzbudnicy typ PCBb/84c

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont wzbudnicy typ PCBb 84c, 40kW, 1450 obr/min, 100V, 400A, waga 500kg, rok prod. 1984 - 1szt.

Zakres prac:

 • przetoczenie komutatora, wycinanie izolacji międzydziałkowej, szlifowanie komutatora i fazowanie działek, kontrola stanu komutatora i badanie centryczności, wymiana łożysk, drobne naprawy
 • wymiana szczotek węglowych, dotarcie szczotek i regulacja szczotkotrzymaczy
 • wykonanie niezbędnych pomiarów parametrów wzbudnicy

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Sławomir Hamerlak tel: 32-2152451 wew. 5316 .

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (30.04. 2015r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • podanie ceny netto (PLN);
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od daty wpływu faktury, płatność na koniec miesiąca.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/19/2015).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2015 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.