Scroll

Temat

Data utworzenia: 29.05.2015

Data ważności: 22.06.2015

Postępowanie nr MSE/C/1/2015 – przebudowa technologii kotłowni węglowej na kotłownię gazowo-olejową

Podmiot występujący z Zapytaniem:

Mining Services & Engineering Sp. z o.o.

ul. Górnicza 60

43-502 Czechowice – Dziedzice

(zwane dalej MSE)

Przedmiot Zapytania:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa technologii kotłowni węglowej na kotłownię gazowo-olejową.

Przebudowa polegać będzie na:

 • zabudowie kotłów gazowo - olejowych,
 • dostawie i zabudowie urządzeń określonych w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego postępowania,

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji oraz załączonych przedmiarach robót.

Wizja lokalna:

Ze względu na zakres zadania, Zamawiający zleca wykonanie wizji lokalnej na terenie obiektu. Wizję lokalną przeprowadzić można w terminie 4.06 – 19.06.2015 r. po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Ciepłowniczego, tel.: 666 899 287.

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

 • Termin rozpoczęcia inwestycji: 07.07.2015 r.
 • Termin zakończenia inwestycji: 31.12.2015 r.

Wymagania wobec Wykonawcy:

1. Zrealizowanie samodzielnie bądź w konsorcjum, co najmniej trzech projektów o podobnym zakresie w okresie ostatnich trzech lat w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego,

2. Zrealizowanie samodzielnie bądź w konsorcjum, w ostatnich trzech latach projektów o podobnym zakresie o wartości co najmniej 6 000 kPLN w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego,

3. Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

a) Projekt powykonawczy na tydzień przed planowanym odbiorem robót.

b) Niżej wymienione dokumenty :

• wraz z dostawą urządzeń: wraz z dostawą urządzeń:

 • instrukcje obsługi i DTR zastosowanych urządzeń
 • deklaracje zgodności,
 • zaświadczenia fabryczne – protokoły kontroli i badań fabrycznych,

• wraz z dostawą urządzeń: po wykonaniu usługi:

 • protokoły z wykonanych badań i prac kontrolno-pomiarowych powykonawczych,
 • karty gwarancyjne.

Sposób przygotowania oferty:

1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 22.06.2015 r godz. 8:00 lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.

3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1.

4. Ceny muszą być stałe (gwarantowane) w ciągu trwania umowy.

5. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek VAT.

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.

7. Do oferty należy sporządzić kosztorys szczegółowy w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia określony w załączonej dokumentacji i przedmiarze robót.

Wykaz niezbędnych dokumentów, zgodnie z:

Załącznikiem nr 1 - RFP MSE/C/1/2015 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Załącznikiem nr 2 - RFP MSE/C/1/2015 Formularz odpowiedzi

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

 • a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

  Oferta dot. postępowania nr MSE/C/1/2015 na adres:

  Departament Zakupów

  Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o.

  ul. Górnicza 60

  43-502 Czechowice-Dziedzice

 • b. w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do MSE.

Termin składania ofert:

Termin składania upływa w dniu 22.06.2015, o godzinie 8.00.

Termin obowiązywania ofert:

90 dni od terminu składania ofert

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym zamawiający otrzymał fakturę.

MSE wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Dyrektor Zakładu Ciepłowniczego oraz adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • MSE nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 • Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. MSE może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie wiadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 • MSE przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 • Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 • Wszystkie informacje uzyskane przez Wykonawców od MSE są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.
 • Temat

  Data utworzenia: 27.04.2015

  Data ważności: 31.05.2015

  Postępowanie nr PGS/C/1/2015 – Modernizacja systemów łączności ogólnozakładowej

  Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na modernizację systemów łączności ogólnozakładowej.

  Przedmiot Zapytania:

  Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemów łączności ogólnozakładowej oraz łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej.

  Modernizacja polegać będzie na:

  • dostawie, zabudowie centrali telefonicznej ogólnozakładowej,
  • dostawie, zabudowie systemu łączności dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej,
  • modernizacji magistralnej sieci telekomunikacyjnej na powierzchni zakładu górniczego.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

  Termin realizacji przedmiotu zapytania:

  • Termin rozpoczęcia inwestycji: 1.07.2015r.
  • Termin zakończenia inwestycji: 21.12.2015r.

  Wymagania wobec Dostawcy:

  Zgodnie z:

  • Załącznik nr 1 – PGS/C/1/2015 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

  Sposób przygotowania oferty:

  1. 1. Potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 31.05.2015r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.
  2. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawarta w Formularzu odpowiedzi stanowiącym Załącznik nr 2.
  3. 3. Do oferty powinny być dołączone wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania oraz Załącznika nr 1.
  4. 4. Ceny muszą być stałe (gwarantowane) w ciągu trwania umowy.
  5. 5. Ceny powinny być wskazane w polskich złotych i zawierać podatek VAT.
  6. 6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do występowania w imieniu Dostawcy.
  7. 7. Do oferty należy sporządzić kosztorys szczegółowy według własnej koncepcji w oparciu o Załącznik nr 1 - PGS/C/1/2015 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

  Wykaz niezbędnych dokumentów:

  Zgodnie z:

  • Załącznik nr 1 - PGS/C/1/2015 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 - PGS/C/1/2015 Formularz odpowiedzi

  W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

  Sposób składania oferty:

  Kompletne oferty należy przesłać:

  • a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

   Oferta dot. postępowania nr PGS/C/1/2015 na adres:

   Departament Zakupów

   Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

   ul. Górnicza 60

   43-502 Czechowice-Dziedzice

  • b. w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do PG SILESIA.

  Termin składania ofert:
  Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2015 o godzinie 12.00.

  Termin obowiązywania ofert:

  150 dni od terminu składania ofert

  Warunki płatności:

  120 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym zamawiający otrzymał fakturę.

  PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

  Sposób komunikacji:

  W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Krzysztof Korus: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

  Informacje dodatkowe:

  1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
  2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
  3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
  4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
  5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.
  Temat

  Data utworzenia: 28.05.2015

  Data ważności: 30.06.2015

  Postepowanie nr PGS/C/5/2015 – projekt, dostawa, montaż oraz uruchomienie rozdzielni 6kV RD-61 wraz z konstrukcją wsporczą, potrzebami własnymi oraz instalacją oświetleniową rozdzielni zlokalizowanej na poziomie VI w komorze rozdzielni przy pompowni głównego odwadniania w PG SILESIA

  PG SILESIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg na projekt, dostawę, montaż oraz uruchomienie rozdzielni 6kV RD-61 wraz z konstrukcją wsporczą, potrzebami własnymi oraz instalacją oświetleniową rozdzielni zlokalizowaną na poziomie VI w komorze rozdzielni przy pompowni głównego odwadniania.

  Przedmiot umowy obejmuje:

  • opracowanie projektów technicznych dla całości zadania w branży konstrukcyjnej (posadowienie rozdzielni w komorze) oraz elektrycznej (dobór pól i wyposażenia, nastawy zabezpieczeń,>
  • opracowanie schematów ideowych i montażowych pól rozdzielni, koncentratora, układu zasilania potrzeb własnych oraz instalacji oświetleniowej,
  • dostawę,
  • montaż,
  • uruchomienie rozdzielni 6kV RD-61 wraz z konstrukcją wsporczą, potrzebami własnymi oraz instalacją oświetleniową rozdzielni.

  Wyrobisko zaliczone do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczone do niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

  Termin realizacji przedmiotu zapytania:

  • początek realizacji 03.08.2015;
  • koniec realizacji 16.12.2016

  Wymagane informacje do oferty:

  Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania.

  Wymagania wobec Dostawcy:

  Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania.

  Warunki płatności:

  90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

  Sposób składania oferty:

  Kompletne oferty należy przesłać:

  • a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

   Oferta dot. postępowania nr PGS/C/5/2015 na adres:

   Departament Zakupów

   Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o.

   ul. Górnicza 60

   43-502 Czechowice-Dziedzice

  • b. wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/C/5/2015).

  Termin składania ofert:
  Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2015 r. o godzinie 12.00.

  Termin obowiązywania ofert:
  6 miesięcy od terminu składania ofert.

  Sposób komunikacji:

  W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

  Informacje dodatkowe:

  1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
  2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
  3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
  4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.