Scroll

DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

Czechowice-Dziedzice, 24.06.2019

DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych nie jest naszym głównym celem, przy okazji naszej biznesowej działalności przetwarzamy jednak dane osobowe różnych kategorii podmiotów, będących osobami fizycznymi. Pragniemy działać zgodnie z prawem, dlatego informujemy Państwa o podstawach, celu, okresie przechowywania Państwa danych osobowych a także prawach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez naszą Spółkę danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Górniczej 60 (dalej: „PG SILESIA”) e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. +48 32 215 24 51

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Karinę Długosz, z którą można się skontaktować w poniższy sposób: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. + 48 32 215 57 48

Przysługuje Państwu prawo żądania od PG SILESIA dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw należy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. przesłać odpowiednie żądanie. Zastrzegamy sobie prawo realizacji wymienionych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa tożsamości.

Mogą Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii podmiotów.

I OSOBY WCHODZĄCE/WJEŻDŻAJĄCE NA TEREN PG SILESIA W TYM PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LUB WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE PG SILESIA

1. Teren zakładu i część terenu wokół zakładu jest objęty środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu (CCTV) i kontroli dostępu.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych ( w tym § 20-22 dotyczącymi prowadzenia ewidencji osób przebywających w wyrobiskach, identyfikatorów, lamp i sprzętu) oraz innych przepisów prawa dotyczących zakładów górniczych (dotyczy osób wykonujących zjazdy pod ziemię);

b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1lit.f) RODO w celu:

- realizacji umowy z podmiotem Pana/Panią zatrudniającym/współpracującym, w ramach prawnie uzasadnionych interesów PG SILESIA jakim jest interes gospodarczy;

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, identyfikacji w tym wyrobienia identyfikatora zgodnie wytycznymi obowiązującymi w PG SILESIA, zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

3. Nagrania z monitoringu są zazwyczaj przechowywane nie dłużej niż 14 dni, chyba że są konieczne do zbadania jakiegoś zdarzenia albo, stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, to okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Pozostałe dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych).

4. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały nam udostępnione przez Państwa Pracodawców/Zleceniodawców, w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w szczególności: nazwa firmy, imię i nazwisko, stanowisko, PESEL lub nr dokumentu tożsamości, dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, a w przypadku osób wjeżdżających na teren zakładu nr rejestracyjny i marka pojazdu. Podanie danych jest niezbędne do wejścia na teren PG SILESIA i/lub wykonania umowy.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy PG SILESIA, podmiot świadczący usługi z zakresu ochrony osób i mienia, inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub współpracujące z PG SILESIA w zakresie realizacji celu określonego w pkt. 2.

II DOSTAWCY, KLIENCI, KONTRAHENCI BĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

- Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy,

- Wypełnienia obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a PG SILESIA, w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, postępowania reklamacyjnego a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

2. Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych w szczególności: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, do nawiązania i zachowania relacji biznesowych, wypełnienia obowiązków prawnych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i współpracy z Państwem.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy PG SILESIA, podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, m.in podmioty powiązane Mining Services and Engineering sp. z o.o., EP Coal Trading Polska S.A., współpracująca Kancelaria Prawna, dostawca systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

III KONTAKTY BIZNESOWE (przedstawiciele obecnych i potencjalnych dostawców, klientów, kontrahentów, mediów)

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a PG SILESIA, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

2. Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych) lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych albo które zostały nam udostępnione przez Państwa Pracodawców/Zleceniodawców w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w szczególności: nazwa firmy, imię i nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania lub zachowania relacji biznesowych.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy PG SILESIA oraz Mining Services and Engineering sp. z o.o, podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV KANDYDACI DO PRACY

1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu). Dane osobowe, w zakresie wymienionym w art 221 kodeksu pracy (imię(imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,) są przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Okres przechowywania danych trwa do momentu ustania w/w interesu, lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

3. Nie wymagamy podawania danych osobowych, wykraczających poza zakres określony w art. 221 kodeksu pracy. Jeżeli w przekazanych/przesłanych dokumentach aplikacyjnych zamieścisz zdjęcie czy informacje o zainteresowaniach, hobby, referencjach, dodatkowych umiejętnościach itp. będzie to dla nas oznaczało, że wyraziłeś dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celach rekrutacji( art. 6 ust.1 lit. a RODO). Jeżeli jednak w przekazanych/przesłanych nam dokumentach aplikacyjnych zamieścisz informacje dotyczące np. poglądów politycznych , przekonań religijnych, zdrowia tj. danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie wyrażenie odrębnej zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W tym przypadku prosimy o zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych.

4. Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji do czasu spełnienia celu, w jakim te dane zostały zebrane. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji oraz na inne stanowiska, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do PG SILESIA.

5. Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w każdym momencie, przesyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oświadczenie o cofnięciu zgody. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy PG SILESIA oraz Mining Services and Engineering sp. z o.o., podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V OSOBY FIZYCZNE BĘDĄCE WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH LUB POTENCJALNIE OBJĘTYCH SZKODAMI ZWIĄZANYMI Z RUCHEM ZAKŁADU GÓRNICZEGO

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są :

a. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

- realizacji Państwa wniosku dotyczącego np. naprawienia szkody, profilaktyki w tym zwrotu kosztów zabezpieczenia tj. podjęcia działań przed zawarciem umowy, ugody, porozumienia lub ich wykonania,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze ( naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, zawiadomienia właściwych organów itp.)

b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu weryfikacji zasadności wniosku, w celu oględzin nieruchomości i sporządzenia dokumentacji w tym fotograficznej, w celu komunikacji z osobą składającą wniosek o naprawę szkody lub udzielenia informacji o nieruchomości objętej wpływami eksploatacji, w celu dokonania inwentaryzacji nieruchomości objętych lub potencjalnie objętych wpływami eksploatacji, tworzenia zestawień, analiz, statystyk, oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

2. Dane są przechowywane przez cały czas prowadzenia działalności górniczej, do momentu zakończenia ujawniania się wpływów eksploatacji i przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu).Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku o naprawę szkód jest dobrowolne, ale konieczne do wszczęcia procedury dotyczącej naprawy szkód.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy PG SILESIA, firmy sporządzające dokumentację kosztorysowo-projektową, ekspertyzy i opinie techniczne, firmy wykonujące prace remontowe, rzeczoznawcy majątkowi, inne podmioty realizujące na zlecenie Spółki proces naprawy szkód lub wspierające Spółkę w jej biznesowej działalności, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VI INNE OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z NAMI

1. Jeżeli kierują Państwo do nas korespondencję (e-mailowo, pocztą) to Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu udzielenia informacji, odpowiedzi na Państwa prośbę lub zapytanie a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

2. Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych) lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa. Mają Państwo kontrolę nad danymi, które nam przekazują w treści korespondencji. W przypadku przekazania nam danych, będzie to dla nas oznaczało wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie danych.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy PG SILESIA, oraz podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.