Scroll

Kontrowersyjny wariant drogi S1 tematem debaty sejmowej

20.06.2013

Nie ma wariantu najkorzystniejszego w tym momencie, optymalnego i akceptowanego przez wszystkie strony (...) – tak dyskusję na temat kontrowersyjnego odcinka drogi S1 między Mysłowicami, a Bielskiem-Białą skomentowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycja Wolińska-Bartkiewicz na posiedzeniu sejmu 28 maja 2013r. W sprawie szkodliwego dla dalszych interesów PG SILESIA wariantu A interpelował Poseł Stanisław Szwed.

O kontrowersjach wokół wariantów drogi S1 i zagrożeniu utratą setek miejsc pracy mówi się coraz głośniej. PG SILESIA w pismach kierowanych do Ministerstw Transportu, Gospodarki oraz odpowiednich resortów wykazuje szkodliwość wariantu A nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale i lokalnej społeczności.

Problem z wyborem trasy S1 ciągnie się od wielu lat. (...) nie może być tak, że wybór któregoś z wariantów trasy nastąpi kosztem tego, że część tych kopalń zostanie zamknięta czy nie będzie wydobycia węgla, bo to byłoby zupełnie bezcelowe. (...) Jeżeli jest możliwość wyboru, to na pewno powinno przeważyć na szali utrzymanie miejsc pracy, a nie ten drugi wybór(...) – przekonywał na posiedzeniu w maju Poseł Stanisław Szwed.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, odpowiadając na interpelację posła Szweda wyraziła przekonanie, że „na pewno nie chcielibyśmy budować jako resort transportu – myślę, jako cały rząd – dróg w miejscu, kiedy wywołują one tak straszne protesty i niszczą zasoby naturalne: czy to węgiel kamienny, czy to ob¬szary chronione(...)”.

Dziś już wiadomo że posiedzenie planowanego na przełomie maja i czerwca KOPI zostało przesunięte przynajmniej o miesiąc. Do dyskusji włącza się coraz więcej polityków. Gminy oraz związki zawodowe wydają w tej sprawie stosowne uchwały, stanowczo sprzeciwiając się wariantowi A drogi S1

- Nawiązujemy dialog nie tylko z GDDKiA, ale również decydentami oraz właściwymi ministerstwami. Wierzymy, że całościowe naświetlenie wszelkich problemów związanych z budowaną drogą oraz szkodliwość wariantów przebiegających przez tereny wydobywcze kopalni dla całego lokalnego społeczeństwa pozwoli podjąć właściwą decyzję dotyczącą przebiegu planowanej drogi. Inwestycja nie może się odbyć kosztem ludzi, ich pracy, dobytku czy rozwoju regionalnego terenów przez które przebiegać ma droga – tłumaczy Zarząd PG SILESIA.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.